Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 mei 2021

Zienswijze voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

Iedere fractie in de gemeenteraad van Enschede kon een zienswijze indienen over de regionale energiestrategie (RES) Twente. Zo geven fracties hun mening op papier aan de stuurgroep die de RES opstelt. Met DENK, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en GroenLinks heb ik onze D66-krachten gebundeld. Zo komen we samen tot 16 zetels. Zo geven we samen een krachtig signaal voor verduurzaming in Twente af. Maar zo gaat het niet overal in politiek TwenteLees hier onze zienswijze. ⤵️

Zienswijze D66, PvdA, DENK, CU Enschede voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

Wij vinden dat het voorlopig ontwerp Regionale Energie Strategie Twente 1.0 een aantal goede wijzigingen bevat ten opzichte van de eerdere versie. Wanneer we verder kijken dan een coalitie-akkoord ondersteunen we van harte de verschuiving naar meer wind en minder zon (naar 60/40 wind/zon op regionale schaal) en de clustering van energie-opwekking met subregionale samenwerking. Ons is duidelijk dat deze verschuiving van groot belang is vanwege lagere maatschappelijke kosten, de kwaliteit van het landschap, stabiliteit van de elektriciteitsvoorziening en agrarisch grondgebruik. Nu is het zaak hier voortvarend mee aan de slag te gaan. We missen nog hoe dit gaat gebeuren. Hoe borgen we dat iedere gemeente zich hier in samenwerking met de anderen actief voor inzet?

Digitale interactieve kaart van Twente als hulpmiddel

Het energievraagstuk kan gedepolitiseerd worden wanneer praktische randvoorwaarden en feitelijkheden op toegankelijke wijze aan volksvertegenwoordigers en inwoners worden gepresenteerd. Een digitale interactieve kaart van Twente kan hiervoor uitkomst bieden. Op deze kaart staan dan gebieden waar technisch gezien zonnevelden en windturbines mogelijk zijn. De gebruiker kan deze per stuk aan- en uitschakelen. Bestuurders en inwoners uit verschillende gemeenten kunnen zo het gesprek aangaan en ook zelf aan de knoppen zitten. In de provincie Noord-Brabant is dit eerder met succes gedaan. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat inwoners tijdig mee kunnen kijken met mogelijke ontwikkellocaties in hun buurt.

Duurzaamheid voor iedereen betaalbaar

De komende decennia staat ook Twente voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Elke Tukker gaat hier iets van merken. In de gemeenteraad vragen wij herhaaldelijk aandacht voor de betaalbaarheid van de aanpak van ingrijpende maatregelen. Omdat iedereen mee moet kunnen komen in de ontwikkelingen, én omdat duidelijkheid en zekerheid over de betaalbaarheid van fundamenteel belang is voor het draagvlak. Daarom vinden wij het absoluut noodzakelijk dat elke inwoner van Twente, ongeacht inkomen, mee kan doen in de klimaatdoelstellingen. Dat iedereen kan profiteren van de kansen die het biedt. Deze grote uitdagingen kunnen alleen slagen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. Huishoudens moeten niet met de kosten opgezadeld worden terwijl de industrie en grote vervuilers worden ontzien.

Tukkerforum en jongeren

Om de inspraak van inwoners in Twente te vergroten stellen wij voor een “Tukkerforum” in te richten. Dat is een burgerforum dat aan de randvoorwaarden van het rapport Brenninkmeijer voldoet. Dit Tukkerforum gaat over heel Twente. Zo geven de we regionale samenwerking vorm, en geven we de inwoners van Twente op passende wijze een directe stem.

Jongeren zien we relatief weinig aanschuiven bij gesprekken met inwoners, er blijkt een ‘Jong RES’ te zijn, echter, wij zien hier nog weinig input van. Voortbouwend op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 stellen we voor dat bestaande jongerenklankbordgroepen zoals het Jongerenberaad in Enschede, de Young Twenteboard, de Jongerenraad Overijssel en dus ‘Jong RES’ actief worden betrokken bij de RES Twente. Wij willen als raadsleden niet alleen zeker weten dat zij intensief betrokken zijn, wij willen ook weten wát zij vinden van de plannen in Twente. Wij verwachten daarin meer ruimte in de aankomende nota’s. Doe dit bij voorkeur op Twentse schaal, en in samenhang met in te stellen Tukkerforum. Misschien kunnen de bestaande jongerenklankbordgroepen samen een voorloper zijn van het Tukkerforum.

We willen meer actie en samenwerking

In de bestuurlijke praktijk zien we nog te weinig samenwerking tussen gemeenten en te weinig acties van gemeenten afzonderlijk in het omzetten van de hoge ambities in concrete stappen in het gemeenschappelijke Twentse belang. Wij maken ons hier zorgen over. Windturbines en zonnevelden zullen worden gerealiseerd, desnoods door inpassing van hogerhand. Deze mogelijke inpassingen willen wij voorkomen door ervoor te zorgen dat iedereen in Twente uitvoering geeft aan de geschetste plannen. De tijd die we nu hebben om inwoners, organisaties en beslissers mee te nemen moeten we daarom ten volle benutten.

D66 Enschede (5 zetels), PvdA Enschede (4 zetels), DENK Enschede (1 zetel), ChristenUnie Enschede (2 zetels).
GroenLinks Enschede (4 zetels) heeft onze zienswijze vanaf de tweede alinea overgenomen. Deze zienswijze is op 28 april 2021 verstuurd naar de Stuurgroep RES Twente