Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 maart 2021

Gemeente betrekt inwoners beter met Bewonersadviesraad sociaal domein

De gemeenteraad zal naar verwachting besluiten een Bewonersadviesraad sociaal domein op te richten. De cliëntenraden gaan op in deze adviesraad. Zo betrekt de gemeente Enschede inwoners beter bij het maken van beleid. In deze blog lees je over de aandachtspunten die D66 heeft.

Eén adviesraad voor inwoners over het sociaal domein

De Cliëntenraad Werk en Inkomen, het Kennisplatform Integratie en Burgerschap, de Sportadviesraad en de Wmo-raad worden opgeheven. De nieuwe adviesraad “Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS)” adviseert integraal en vanuit het bewonersperspectief. De adviesraad heeft achttien leden, en zij werken in werkgroepen. De leden adviseren gezamenlijk het college, integraal dus. De leden krijgen een vaste vrijwilligersvergoeding. Per 1 april zal de adviesraad starten.

De werkwijze is meer laagdrempelig dan nu. Inwoners kunnen gemakkelijker meedoen. En het is de bedoeling dat de adviesraadsleden met veel inwoners en organisaties buiten de BAS praten. Zo krijgen zij een goed beeld van wat in de praktijk van bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen en Wmo-voorzieningen speelt. D66 juicht dit toe.

Agendering vanwege ontbrekende zaken

D66-raadslid Vic van Dijk miste echter ook een aantal onderdelen in de Verordening adviesraad voor het sociaal domein. Daarom heeft D66 dit geagendeerd in de stedelijke commissie van 15 maart 2021. In die vergadering bleek dat de wethouder precies hetzelfde wil als D66. Zodoende kunnen we instemmen met dit voorstel. Wel hebben we een evaluatie na een jaar bedongen. Zodat we kunnen kijken of het in de praktijk ook zo werkt als bedoeld. We kunnen de verordening altijd aanpassen.

Wat zijn nu de aandachtspunten van D66 voor de Bewonersadviesraad sociaal domein?

  1. Cliëntperspectief en ervaringsdeskundigheid moeten ook terugkomen in de bewonersadviesraad. Oftewel, we willen dat altijd ook een aantal mensen met een bijstandsuitkering (in de afgelopen jaren) in de adviesraad zitting neemt. En ook mensen die ervaring hebben met een Wmo-voorziening. Kortom, een deel van de adviesraadsleden moet wel zelf te maken hebben met de sociale hulp van de gemeente. De wethouder antwoordde dat dit ook zijn bedoeling is. Hij zei dat bij de eerste lichting adviesraadsleden ook echt ervaringsdeskundigen zitten.
  2. Mogen de leden van de adviesraad wel met iedereen praten, ook met gemeenteraadsleden? De wethouder gaf volmondig aan dat de adviesraad volledig vrij is om het gesprek aan te gaan met wie hij maar wil.
  3. De adviesraad moet tijdig de stukken krijgen van het college. De wethouder antwoordde dat de adviesraad zelfs al voordat stukken bestaan, betrokken wordt bij het maken van nieuw beleid. Dat klinkt D66 als muziek in de oren! En de wethouder zei ook toe dat hij alle adviezen van de adviesraad ook ter informatie aan de gemeenteraad gaat sturen.
  4. De verordening maakt het mogelijk dat het college een lid van de adviesraad ontslaat. De wethouder gaf gelukkig aan dat dat echt niet zomaar zal gebeuren. Anders heeft het college meteen een groot probleem met de (voorzitter van de) adviesraad. En anders wel met de gemeenteraad. 😅
  5. Een bepaling over een budget voor deskundigheidsbevordering ontbreekt in de verordening. Maar de wethouder gaf aan dat een andere bepaling over budget zeker ook geld voor trainingen en dergelijke omvat.

Sportadviesraad

D66-raadsleden Jasper Kerkwijk en Iris Bloemhof zijn nu in gesprek met de Sportadviesraad. Voor de Sportadviesraad is het nog even de vraag of de opheffing wel kan plaatsvinden. Slechts een deel van het werk van de Sportadviesraad zal namelijk terugkomen in de Bewonersadviesraad sociaal domein. Zie deze blog voor het vervolg.