Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 december 2019

Vacature: wij zoeken een kandidaat-wethouder

Word jij onze nieuwe wethouder in Enschede? Omdat Eelco Eerenberg binnenkort vertrekt, zijn we op zoek naar een kandidaat-wethouder. Geïnteresseerden kunnen tot en met zondag 15 december 2019, 23:59 uur hun sollicitatie sturen naar de Wethoudersadviescommissie (WAC) via wac@d66enschede.nl

Hieronder vind je het instellingsbesluit, de procedure en het wethoudersprofiel.


Het bestuur van D66 Enschede, in vergadering bijeen op 2-12-2019,

 • constaterende dat er een tussentijdse vacature is ontstaan voor de wethouder die namens D66 Enschede in het college van burgemeester en wethouders zitting heeft; 
 • overwegende dat artikel 6.14 lid 4 van het Huishoudelijk Reglement het bestuur de bevoegdheid geeft om in een dergelijke situatie een wethoudersadviescommissie in te stellen;
 • besluit om een wethoudersadviescommissie (WAC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.14 van het Huishoudelijk Reglement; en
 • stelt de taak, samenstelling van de WAC, de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden en de wijze waarop de WAC tot haar advies komt vast, zoals hieronder is opgenomen.

Taak

De WAC heeft als taak om voor de gemeenteraadsfractie van D66 Enschede een niet-bindend advies op te stellen voor de invulling van de vrijgekomen functie van wethouder. Het hieronder opgenomen profiel dient hierbij als uitgangspunt.

De WAC laat zich hierbij specifiek leiden door de geschiktheid van de kandidaat voor de vrijgevallen D66-portefeuilles binnen het college van Enschede:

 • Financiën
 • Economie/acquisitie (incl. projecten Kennispark en Technology Base Twente)
 • Innovatie
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • Aandeelhouderschappen en deelnemingen
 • Aanbesteding en inkoop
 • Jeugd (incl. Jeugdwet)
 • Onderwijs
 • Educatie
 • Studentenbeleid
 • Stadsdeel Centrum
 • 2e loco-burgemeester

De WAC draagt aan de fractie één of meerdere kandidaten voor met bijbehorende motivatie.

 

Kenbaar maken van belangstelling en werkwijze WAC

 1. Belangstellenden kunnen per mail (wac@d66enschede.nl) hun interesse melden tot en met zondag 15 december 2019, 23:59 uur, door het insturen van een motivatiebrief met CV.
 2. De WAC zal een eerste selectie op basis van de brieven doen en daarna tenminste één gespreksronde houden.
 3. De WAC kan een belangstellende om aanvullende informatie vragen en in overleg met de belangstellende aanvullende informatie verzamelen.
 4. De gesprekken met de daarvoor in aanmerking komende kandidaten zullen op de kortst mogelijke termijnen plaatsvinden. Daarna zal de WAC zo spoedig mogelijk de fractie haar advies geven.
 5. Het advies van de WAC aan de fractie bestaat uit de voordracht van één of meerdere kandidaten, inclusief onderbouwde motivatie en gesorteerd op volgorde van geschiktheid. Uitsluitend kandidaten die hun (expliciete) toestemming daarvoor hebben gegeven, kunnen door de WAC in het advies aan de fractie worden opgenomen.

De wethoudersadviescommissie zal de kandidaten toetsen aan:

 • het onderstaande profiel en de portefeuille voor de wethouder;
 • de eisen die D66 stelt voor een wethouder in de statuten en het Huishoudelijk Reglement, en de relevante bepalingen uit de Gemeentewet;
 • het verwachte draagvlak binnen de D66-fractie in Enschede, binnen het college en bij de gemeenteraad.

 

Samenstelling

De WAC zal bestaan uit drie personen:

 • drs. Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen)
 • Jasper Kerkwijk (gemeenteraadslid D66 Enschede)
 • Mehmet Balaman (voorzitter afdelingsbestuur D66 Enschede)

De WAC kan zich in het adviestraject laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur vanuit D66, namelijk minister van Staat mevrouw mr. Winnie Sorgdrager.

Leden van de WAC kunnen zelf geen kandidaat zijn voor de functie waarover zij advies uitbrengen.

De leden van de WAC en de onafhankelijk adviseur zijn gehouden aan strikte geheimhouding over de belangstellenden die zich hebben gemeld, de personen waarmee is gesproken en de inhoud van die gesprekken. Ook iedereen die (daartoe uitgenodigd) kennis neemt van de adviezen van de WAC is aan die strikte geheimhouding gehouden.

 

PROFIEL WETHOUDER D66 ENSCHEDE

Overal waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ gelezen worden.

Algemeen

Door het huidige duale systeem wordt het van een wethouder vereist zich zelfstandig op te stellen ten opzichte van de gemeenteraad en de eigen fractie. Zij toont hierbij leiderschap en gebondenheid in de gemeentelijke organisatie. De wethouder is een gedreven sociaal-liberale bestuurder, die zich herkent in het gedachtegoed van D66. Ze heeft politieke ervaring en affiniteit met de stad Enschede.

In de functie als bestuurder van een gemeente handelt een wethouder in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen, is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken. De wethouder is integer. Tevens wordt van de wethouder verwacht dat zij affiniteit heeft met het openbaar bestuur en met de belangen van de portefeuille die zij binnen het college behartigt. Zij durft compromissen te sluiten en van standpunten af te stappen wanneer dit beter is voor het belang van de gemeente.

Competentieprofiel

Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een wethouder beschikken over de volgende competenties.

Oordeelsvorming
Een wethouder kan op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen. Ze betrekt de benodigde informatie en overziet de gevolgen van besluiten. Ze heeft oog voor toekomstige ontwikkelingen. De wethouder bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken. Ze betrekt de mening en informatie van de anderen bij het vormen van een mening.

Leervermogen
Een wethouder staat open voor nieuwe informatie, neemt dit gemakkelijk op en past deze toe. Ze neemt initiatief om aan nieuwe informatie en ideeën te komen en zoekt praktijkervaringen op. Een wethouder durft te reflecteren op haar eigen rol en functioneren en kijkt waar het nog beter kan. Ze kan zich verplaatsen in anderen en verdiept zich in de ideeën en theorieën van anderen. Ze vindt het belangrijk te blijven leren.

Visie
Een wethouder is in staat zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen. Ze kan conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen. Ze vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de samenleving en D66. Een wethouder laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het (gemeentelijke)beleid. Ze is integer en transparant en ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor de gemeente.

Politieke sensitiviteit
Een D66-wethouder doorziet maatschappelijke en politieke processen. Ze ziet politieke kansen en gevaren. Ze is in staat ideeën, posities en partijen te verbinden en anderen effectief te beïnvloeden. Ze is zich bewust van verschillende belangen die spelen en, heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. Ze voelt aan wat er onderhuids speelt. De wethouder stelt het eigen belang ondergeschikt aan het belang van de gemeente en herkent sociaal-liberale kansen.

Onderhandelen
Een D66-wethouder bereikt een goed resultaat en houdt relaties goed ook als er sprake is van tegengestelde belangen. Ze ziet kansen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Ze weet anderen effectief te beïnvloeden en bepaalt voorafgaand aan onderhandelingen reële doelen. Een D66-wethouder kan verschillende belangen tegen elkaar afwegen en verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.

Ondernemerschap
Een wethouder ziet kansen en mogelijkheden. Ze neemt zelf initiatief, ziet bedreigingen als kansen en haakt onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen. Ze gaat risico’s aan om een bepaald doel te bereiken en onderneemt vanuit zichzelf nieuwe activiteiten.

Verantwoordelijkheid
Een wethouder neemt de verantwoording voor aangegane verplichtingen en draagt de consequenties van deze verplichtingen. Ze laat aan ander blijken dat op haar gerekend kan worden. Ze staat achter de eigen beslissingen en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Ze verdedigt genomen besluiten tegen kritiek. De wethouder trekt verantwoordelijkheid naar zich toe. Ze is aanspreekbaar op gemaakte fouten en leert ervan.

Overtuigingskracht
Een wethouder slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en kan anderen hier enthousiast voor maken. Ze weet door natuurlijk overwicht gemakkelijk instemming te krijgen en anderen voor zich te winnen. Ze heeft weloverwogen argumenten voor plannen en brengt deze duidelijk over. Een wethouder speelt effectief in op de argumenten van anderen. Ze brengt haar voorstellen met flair en vol overtuiging.

Besluitvaardigheid
Een wethouder durft beslissingen te nemen, haar mening uit te spreken en acties te ondernemen. Ze is in staat in lastige situaties knopen door te hakken. Ze is daadkrachtig en duidelijk en neemt beslissingen ook als hierdoor weerstand ontstaat. Ze komt snel tot een weloverwogen keuze.

Verbinden
Een wethouder treedt verbindend op richting het college, de gemeenteraad en de stad. Ze brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

Ervaring en vereisten

 • De kandidaat heeft inhoudelijke kennis en ervaring met de portefeuilles die zij als wethouder zal beheren, ofwel aantoonbare bestuurlijke en/of politieke ervaring.
 • Ze onderschrijft het gedachtegoed van D66 volledig.
 • De wethouder is vanaf haar aantreden fulltime beschikbaar voor de functie.
 • Vanwege de bijzondere en korte periode waarin de wethouder in functie treedt, zoeken we kandidaten die zich snel dossiers eigen kunnen maken.