Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 oktober 2019

Hoe maakt Enschede zich los van 1Twente?

De gemeente subsidieert de lokale omroep 1Twente Enschede. Straks zal het Rijk dit doen. Het gaat niet goed met de lokale omroep. Daarom heeft D66-raadslid Vic van Dijk de volgende vragen gesteld aan het college van Enschede.

Advies aan ministers “Lokale omroep verdient meer ruimte”

De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur hebben op 3 september 2019 het advies “Lokale omroep verdient meer ruimte” uitgebracht. Eén van de aanbevelingen aan de ministers is om de lokale media vanuit de Rijksbegroting te gaan financieren. Immers: “Financiering vanuit de mediabegroting zal voor een stevigere informatie- en nieuwsvoorziening zorgen, niet alleen vanwege het zekere budget, maar ook omdat de (mogelijke) spanning tussen gemeente en mediaorganisatie die onder meer als waakhond moet functioneren van zijn baasje, van wie hij financieel afhankelijk is, wordt weggenomen.”

Overdracht financiering 1Twente Enschede aan het Rijk

D66 Enschede herkent de beschreven spanning tussen “waakhond” 1Twente en het gemeentebestuur als “baasje”. Enschede subsidieert 1Twente en staat garant voor een lening aan 1Twente Enschede. Daarom heeft D66 eerder het college opgeroepen tot het instellen van een onafhankelijk mediafonds om zo de politieke invloed op onafhankelijke journalistiek te minimaliseren. Gezien het advies is dat niet meer nodig. Want de gemeente zal de lokale omroep niet meer financieren. Dit geld zal direct van het Rijk naar de omroepen gaan. Nu moet de gemeente Enschede zich dus voorbereiden op de overdracht van de financiering van de lokale publieke omroep naar het Rijk.

Vragen over de financiële gevolgen voor de gemeente

1Twente Enschede heeft meerdere keren aangegeven failliet te gaan, maar gelukkig is dit nog niet echt gebeurd. Andere vragen van D66 Enschede lieten zien dat 1Twente Enschede tot over de oren in de schulden zit. Vanwege de garantstelling en vooruitbetaalde subsidie gaat de gemeente zelf bij een faillissement van 1Twente Enschede ook het schip in. Daarom stelt D66-raadslid Vic van Dijk de volgende politieke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede over de financiële gevolgen van de precaire situatie van 1Twente Enschede voor de gemeente: 

  1. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de gemeente Enschede zich financieel losmaakt van 1Twente? Welke scenario’s voorziet het college? Hoe luidt het plan van aanpak? Dit ook met het oog op de rente van de lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten die Enschede nog altijd betaalt voor 1Twente Enschede. En met het oog op het risico van de gemeentelijke garantstelling op die lening. D66 Enschede verwacht van het college een aanpak gericht op het verminderen van het financiële risico zoals die ook is uitgevoerd bij het verminderen van de financiële betrokkenheid van de gemeente bij FC Twente.
  2. Waarom vormen de financiële banden van de gemeente met 1Twente geen aanleiding tot een vermoeden van staatssteun? Denkt u bijvoorbeeld aan genoemde gemeentelijke rentebetalingen.
  3. Het college stelde in antwoord op eerdere D66-vragen dat het “een gebruikelijke werkwijze [is] om een subsidie bij wijze van voorschot toe te kennen.” D66 is erg geschrokken van dit antwoord in de gegeven context van het jaarbedrag van honderdduizend euro dat bij wijze van voorschot in januari 2019 aan 1Twente Enschede is overgemaakt. Want het college wist dat 1Twente Enschede verwachtte nog vóór het verstrijken van januari 2019 failliet te gaan. Dat betekent dat in dat geval 11 maanden subsidie teveel zou zijn betaald. Technische vragen wijzen uit dat de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2016 hier van toepassing is. Artikel 12, lid 1, sub c en j [1] bieden de gronden om de subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren, in te trekken of terug te vorderen. Waarom is dit niet gebeurd?
  4. Kan het college toezeggen voortaan alleen nog maandelijkse voorschotten te verlenen aan 1Twente Enschede gezien de precaire financiële situatie? Zo kan de gemeente bij faillissement van 1Twente Enschede hoogstens een maand aan subsidie kwijt zijn, in plaats van een groot deel van de honderdduizend euro aan jaarsubsidie.

[1] Artikel 12 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

1. Behalve op basis van de in de artikelen 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de wet genoemde gronden, kan de subsidie in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, ingetrokken en teruggevorderd indien naar het oordeel van het college:

[…] c. de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed zal worden aan de activiteiten waarvoor deze is bedoeld;

[…] j. de financiële continuïteit of de continuïteit van de bedrijfsvoering van de aanvrager niet is gegarandeerd […]

Vic van Dijk, raadslid D66 Enschede