Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juli 2019

Vacatures najaar 2019

Tijdens de komende Algemene Afdelingsvergadering op 18 september 2019 houden we verkiezingen voor de onderstaande functies. Wil je je kandidaat stellen voor een van deze functies? Stuur dan vóór 13 september 2019 23:59 uur een mail naar bestuur@d66enschede.nl. Vrijblijvend informeren of vragen stellen mag natuurlijk ook!

Lid algemene verkiezingscommissie

Als lid van de algemene verkiezingscommissie ben je verantwoordelijk voor het eerlijk en ordentelijk verloop van interne verkiezingen binnen de afdeling. Denk daarbij aan de verkiezing van de lijsttrekker of voor het afdelingsbestuur. Je taken zijn onder andere het tellen van de stemmen en controleren of kandidaten aan de reglementaire eisen voldoen.

Nauwkeurigheid, integriteit en kennis van de reglementen zijn belangrijke competenties voor deze functie.

Lid kascontrolecommissie

Als lid van de kascontrolecommissie controleer je of het geld van de afdeling doelmatig en volgens de regels wordt uitgegeven. Je geeft de penningmeester gevraagd en ongevraagd advies over financiële zaken. Ook adviseer je de Algemene Afdelingsvergadering over de goedkeuring van de begroting en jaarrekening van de afdeling.

Integriteit en kennis van financiële zaken zijn belangrijke competenties voor deze functie.

Voorzitter afdelingsbestuur

De voorzitter beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Hij is een ervaren en stevig bestuurder, met het vermogen zijn netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Hij stuurt het bestuur en de afdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geeft hij leiding aan de afdeling.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor een goed werkend bestuur;
 • Is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Ondersteunt indien nodig de fractie, eventuele wethouders en de andere bestuurders en zorgt voor constructief contact tussen de fractie, (eventuele) wethouders en het bestuur;
 • Verbindt de fractie en de politieke bestuurders met de afdeling en haar leden;
 • Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de ALV;
 • Verbindt de afdeling, fractie, bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur;
 • Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij;
 • Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling;
 • Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen;
 • Signaleert issues (binnen de fractie/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Overal waar ‘hij’ staat wordt ‘hij of zij’ bedoeld.

Penningmeester afdelingsbestuur

De penningmeester beschikt over doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid in zijn handelen. Hij is bovenal een integer bestuurder.

De penningmeester is als bestuurslid verantwoordelijk voor alle financiën van het bestuur en het verkiezingsfonds. In het bestuur draagt de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het aanbieden van het financieel jaarverslag, de begroting, de afdrachtregelingen en overige financiële voorstellen. Hij is de portefeuillehouder bedrijfsvoering en daarmee financieel verantwoordelijk voor de afdeling en alle daarmee samenhangende contracten. De penningmeester bepaalt samen met de medebestuursleden het financiële beleid en is verantwoordelijk voor het financiële beheer.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Vertegenwoordigt de afdeling en D66 en stuurt op een verantwoord, sober en doeltreffend uitgaven- en inkomstenpatroon;
 • Kan financiële besluiten onderbouwen en aan de ALV uitleggen;
 • Vertaalt politieke onzekerheden (als nieuwe verkiezingen) in nieuwe financiële reserveringen/voorzieningen;
 • Is bekend met de (wettelijke) regelingen ten opzichte van geoormerkte gelden en let op de juiste besteding hiervan;
 • Is kritisch ten opzichte van uitgaven en zorgt ervoor dat mede bestuursleden dat ook zijn;
 • Is in staat het beleidsplan van het bestuur om te zetten in financiële consequenties;
 • Stelt een financieel jaarverslag op;
 • Is verantwoordelijk voor een juiste dekking van de uitgaven (financieel management) bijvoorbeeld d.m.v. een kascontrolecommissie;
 • Is verantwoordelijk voor een gedegen financiële onderbouwing van het beleidsplan;
 • Maakt een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteiten-/beleidsplan;
 • Stuurt de goedgekeurde jaarrekening op naar het Landelijk Bureau;
 • Beheert de geldmiddelen en bankpassen en verricht betalingen aan rechthebbenden;
 • Stelt een afdrachtregeling op voor politiek vertegenwoordigers en voert deze na vaststelling in de ALV uit;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Overal waar ‘hij’ staat wordt ‘hij of zij’ bedoeld.

Algemeen bestuurslid

Een algemeen bestuurslid houdt zich bezig met taken binnen een afgebakende portefeuille. Taken en verantwoordelijkheden worden vastgesteld in overleg met de andere bestuursleden. Voorbeelden van portefeuilles zijn: campagne, communicatie, talentontwikkeling, opleidingen, politiek, ledenwerving, ledenbinding en activiteiten

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Overal waar ‘hij’ staat wordt ‘hij of zij’ bedoeld.