Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 juni 2019

Energievisie moet geen energielek worden

In het eerste kwartaal 2020 gaan we de Energievisie voor Enschede vaststellen. We zijn dan twee jaar onderweg in deze coalitie. In het coalitie-akkoord hebben we afgesproken jaarlijks 2% duurzame energie-opwekking toe te voegen. Dat is voor D66 leidend. Van meer gepraat over steeds weer dezelfde dilemma’s komen we niet verder.

Ja, er zullen altijd bezwaren en weerstand zijn tegen grootschalige zonnevelden en windmolens. Dus waar we deze gaan realiseren vraagt een bestuurlijke keuze, liever gisteren dan vandaag. Doen we dat niet, dan vreest D66 dat de energievisie een energielek wordt.

Onze duurzame ambitie is hoog en zal dat blijven

Hoe realiseren we nu de 40 ha zonne-energie per jaar en minimaal 3 windmolens de komende 2,5 jaar? En hoe verhoudt zich dat tot de energievisie die we pas 6 maanden vanaf nu vaststellen? En wanneer beoordelen we of er meer windmolens nodig zijn om onze duurzame doelen te realiseren? Dat is ook wat Enschede Energie vraagt, gesteund door het Energie Corporatie Buitengebied. Het college stelt dat maximale 22% duurzame energie-opwekking in 2030 mogelijk is. Dat is voor D66 geen ambitie als we in 2022 op 16% moeten zitten. Staat alles dan al vast? Nee, in de weg naar een klimaatneutrale stad in 2050, wil D66 oog hebben voor om nieuwe inzichten en nieuwe technieken.

Bestuurlijke keuzes en moed zijn nodig

De dilemma’s die door het college worden genoemd zijn niet anders dan vijf jaar geleden. Voor D66 was daarom op 24 juni het moment aangebroken om scherpe bestuurlijke keuzes te maken. Dat vraagt bestuurlijk moed. Het is gebleken dat participatie over de energievisie veel oplevert uit de samenleving, alleen niet die scherpe keuzes. Een meerderheid van de inwoners wil meer duurzame energie, maar er zijn grote tegenstellingen over hoe dat moet. De een wil wel een windmolen, de ander alleen zonneparken en de ander weer niets totdat alle daken vol liggen. Voorliggende dilemma’s nogmaals aan de stad voorleggen leidt eerder tot verscherping van deze tegenstellingen, met nimby als leitmotief. Maar als het college toch nogmaals een participatieproces ingaat, dan moeten D66 jongeren een ferme plek in dat proces krijgen. Want voor onze jongeren, onze kinderen en hun kinderen doen we dit allemaal.

Ons buitengebied is belangrijk, maar zal veranderen

Vanuit het perspectief van de energievisie snapt D66 de koppeling met de visie landelijk gebied. Maar het buitengebied is zo veel meer dan alleen het inpassen van duurzame energie en behartigen van de belangen van de agrarische sector. We zien dat de energievisie de woonvisie raakt, bijvoorbeeld over isoleren van huizen en het betaalbaar houden van energie voor lagere inkomens. Maar ook het economisch beleid, want het lukt ons al jaren niet een convenant energiebesparing met bedrijven af te sluiten. Tot slot zal het buitengebied veranderen. Anders nemen we als stad niet onze verantwoordelijkheid in de klimaatdiscussie. Het buitengebied blijft wel van grote waarde voor Enschede. Daarom vindt het realiseren van grootschalige duurzame initiatieven bij voorkeur plaats bij in de buurt van bedrijfsterreinen of andere reeds bestaande ontwikkelingen.