Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juni 2019

D66 stelt vragen over International School Twente

Op 24 mei heeft de wethouder de Raad geïnformeerd over de stand van zaken rond de
International School Twente (IST). Daarbij is aangekondigd dat de bekostiging door het rijk en
daarmee behoud van licentie onder druk is komen te staan, omdat IST op dit moment er niet
in is geslaagd over een voldoende aantal leerlingen te beschikken.

International School Twente en de regio

Het bestaan van de school is van cruciaal belang voor de ambities van Enschede en Twente
om internationaal talent aan te trekken en te behouden. Werkgevers en kennisinstellingen
in de regio zien de school als een belangrijk element bij aan aantrekken en behouden van
internationaal talent. Een school met een International Baccalaureaat curriculum is niet
alleen voor expats interessant, maar ook voor internationaal georiënteerde leerlingen uit
Enschede en de regio en kinderen van tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. Ook jonge
statushouders die goed de Engelse taal beheersen kunnen wellicht via de internationale
school sneller doorstromen naar HBO/WO opleidingen.
Met de juiste inbedding wordt de school een verrijking van het onderwijspalet van
Enschede.

Vragen aan het college

D66 raadslid Margarita Jeliazkova stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede:

 • Wat doet het college om het bestaan van de school te waarborgen?
 • Wat doet het college om werkgevers en kennisinstellingen in de regio te mobiliseren
  voor het bijstaan van de school?
 • Wat doet het college om de toegankelijkheid van de school voor een bredere groep
  leerlingen te waarborgen? Te denken valt aan financiële tegemoetkoming,
  scholarships voor excellente leerlingen, enz.
 • Wat doet het college om de samenwerking tussen de IST en de overige scholen in
  Enschede duurzaam te bevorderen?