Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 februari 2019

Vergroot het bereik van individuele studietoeslag

Eind 2018 heeft D66-raadslid Vic van Dijk vragen gesteld over de individuele studietoeslag in Enschede. Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede die vragen uitgebreid beantwoord. De antwoorden zijn op zich helder. Het college ziet ook het probleem van een studietoeslag die nauwelijks wordt gebruikt door gehandicapte mensen. Maar het college maakt niet duidelijk of het op korte termijn actie gaat ondernemen om met de toeslag meer functiebeperkte mensen aan een opleiding te helpen.

Motie voor meer studietoeslag in Enschede

Actie voor meer studietoeslagaanvragen vind ik echt wel belangrijk. Daarom wil ik aanstaande maandag 4 februari 2019 een motie indienen in de raadsvergadering van Enschede. Ik wil met deze motie bereiken dat meer mensen de studietoeslag gaan aanvragen zodat meer mensen een studie afronden, ondanks hun handicap.

De studietoeslag kan omhoog naar € 205

Ik heb ontdekt dat de gemiddelde bijverdiensten van studenten zijn gestegen. Volgens de redenering van ons college kan de studietoeslag dan verhoogd worden naar € 205 per maand. Dat is de helft van wat studenten zonder handicap verdienen met een bijbaantje. Dit maakt het natuurlijk interessanter om de toeslag aan te vragen.

Plan van aanpak om functiebeperkte studenten te bereiken

Het college komt met een evaluatie, en ik wil dat het college ook een plan van aanpak opstelt. In dat plan kan bijvoorbeeld staan hoe alle mensen die de individuele studietoeslag kunnen aanvragen, dit te weten komen. Een communicatieplan dus. Ook kan het college (eventueel landelijk) laten onderzoeken waarom mensen de studietoeslag misschien niet aanvragen. Want dan komen we te weten wat we anders moeten doen om meer functiebeperkte mensen te helpen bij het afronden van hun opleiding. En laten we het de jongeren vooral ook zélf eens vragen, te beginnen bij de Jongerenraad of Jongerenberaad.

Voorlopig nog niet: studietoeslag bij studiefinanciering

Uiteindelijk is het beste dat het Rijk de individuele studietoeslag uit de Participatiewet haalt en deze zelf gaat uitkeren via de studiefinanciering. Via DUO dus. Maar tot die tijd moet de gemeente Enschede wat D66 betreft hard haar best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de studietoeslag! Want de gemeente heeft belang bij goedopgeleide jonge mensen die nog een heel werkzaam leven voor zich hebben.

Voor de liefhebbers heb ik hier de huidige tekst van de concept-motie ingevoegd. Stuur me gerust een bericht als je vragen of opmerkingen hebt!

Concept-motie “Vergroot het bereik van individuele studietoeslag”

De raad van de gemeente Enschede, gezien de beantwoording van de vragen over “laag gebruik van individuele studietoeslag” van raadslid Van Dijk,

Constaterende dat:

 • in 2016 al duidelijk was dat het aantal aanvragen individuele studietoeslag achterbleef, in 2017 regionale afspraken zijn gemaakt om het aantal aanvragen te verhogen, een verhoging vooralsnog niet het geval blijkt te zijn en nu het wachten is op een evaluatie die in 2019 verschijnt;
 • de beantwoording aanknopingspunten biedt voor verbeteringen, waaronder de personeelskosten van ongeveer k€ 55 die tien keer zo hoog zijn als de uit te keren studietoeslagen;
 • het college in de beantwoording de redenering voor een hoogte van de toeslag gelijk aan de helft van de gemiddelde bijverdienste onder studenten onderschrijft en deze bijverdienste is gestegen naar € 409 (NIBUD 2017) per maand.

Spreekt uit:

 • het jarenlange matige gebruik van de  individuele studietoeslag onwenselijk te vinden.

Draagt het college op:

 • zich sterk te maken bij het Rijk voor een centralisatie van de studietoeslag via bijvoorbeeld DUO, en voor de tussenliggende jaren dat de studietoeslag nog onder de gemeente valt het volgende te doen:
 • (eventueel door het volgen van landelijk onderzoek) na te gaan bij de doelgroep waarom mensen geen individuele studietoeslag aanvragen en in hoeverre de aanvragers de toeslag als steun bij afronding van de studie ervaren;
 • als onderdeel van de aangekondigde evaluatie, een plan van aanpak op te stellen met meetbare (tussentijdse) doelen om het bereik van de individuele studietoeslag te vergroten, en dit plan van aanpak, vóór de zomernota in 2019 aan de raad te zenden;
 • naast de relevante cliëntenraden ook de Jongeren(be)raad te betrekken bij de vergroting van het bereik van de individuele studietoeslag;
 • de raad via de reguliere P&C-cyclus op de hoogte te houden van de voortgang op genoemde doelen;
 • de mogelijkheden te onderzoeken om de studietoeslagen gezamenlijk te organiseren in Twents verband teneinde het bureaucratiepercentage van ongeveer 1000 % te verminderen;
 • zich in Twents verband sterk te maken voor een gezamenlijke verhoging van de studietoeslag naar de actuele helft van de gemiddelde bijverdienste per maand, zijnde een toeslag van € 205 per maand (NIBUD 2017).

En gaat over tot de orde van de dag.

Vic van Dijk, D66