Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 oktober 2018

Motie met oproep om onderzoek te doen naar sekswerk in Enschede unaniem aangenomen

Afgelopen maandag is de motie ‘Sekswerk in Enschede’ unaniem aangenomen in de gemeenteraad. De motie vraagt om een gedegen onderzoek naar sekswerk in Enschede en moet de basis leggen voor een nieuw beleid, wat veel meer gericht moet zijn op de positie van sekswerkers, veilige werkplekken, decriminalisering en maatschappelijke acceptatie van sekswerk(ers) in Enschede.

Afgelopen zomer heb ik, samen met de PVV, vragen gesteld over de situatie in Enschede. In de beantwoording van die vragen gaf het college aan zelf onderzoek te gaan doen naar de aard en omvang van (illegale) prostitutie in Enschede. Ons ging dat niet ver genoeg: wij willen bijvoorbeeld ook zicht op de problemen die sekswerkers ondervinden bij het uitoefenen van hun beroep, omdat we denken dat we daar met lokaal beleid invloed op hebben.

We hebben heel bewust gekozen voor een strategie waarbij we eerst brede steun wilden hebben voor een onderzoek. Omdat we ervan overtuigd zijn dat er niet alleen veel te weinig bekend is over de situatie in Enschede, maar ook omdat het niemand helpt om je al zo vroeg in het debat in te graven in standpunten. Dan weet je zeker dat politieke partijen veel te verdeeld raken om een samenhangend beleid vorm te geven. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de politiek keuzes maken.

De tekst van de motie luidt:

De raad van de gemeente Enschede, bijeen op 8 oktober 2018:

Constaterende dat:

 • Het college in haar beantwoording d.d. 25 juli 2018 op art.35-vragen van de PVV en D66 heeft aangegeven onderzoek te willen doen naar sekswerk in Enschede;
 • Het beleid rond sekswerk jaren niet besproken is geweest in deze raad, terwijl de maatschappij wel veranderd is;
 • Het rapport ‘Sekswerk en geweld in Nederland’ concludeert dat veel sekswerkers in Nederland geweld meemaken en dat een aanpassing van (gemeentelijk) beleid nodig is om dat te verminderen;

Overwegende dat:

 • Gemeentelijk sekswerkbeleid gericht moet zijn op het tegengaan van uitbuiting en geweld en moet er gestreefd worden naar een transparante sector, met veilige en schone werkplekken. Met zoveel mogelijk bescherming van de sekswerker tegen het betrokken raken bij criminele activiteiten;
 • De raad onvoldoende zicht heeft op sekswerk en de positie van sekswerkers in Enschede om te beoordelen of het huidige beleid hierop aansluit;
 • De gemeenteraad zich graag aansluit bij het door het college aangekondigde onderzoek en daar graag een aantal randvoorwaarden aan mee wil geven;

Draagt het college op:

 • In het voorgestelde onderzoek naar sekswerk in Enschede tenminste te onderzoeken:
  • De aard en omvang van sekswerk in Enschede, zowel het legale als het illegale deel
  • De aard en omvang van geweld tegen sekswerkers in Enschede (uitgaande van de definitie van geweld zoals gebruikt in ‘Sekswerk en geweld in Nederland’), waaronder dus in hoeverre sprake is van dwang
  • Welke problemen sekswerkers tegenkomen bij het uitoefenen van hun beroep
  • De mate waarin lokaal beleid de positie van sekswerkers kan verbeteren
 • Bij dit onderzoek tenminste de volgende partijen proberen te betrekken:
  • Lokale sekswerkers
  • Politie
  • GGD
  • Maatschappelijke partners die met de doelgroep werken, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, Comensha, Proud, Meldpunt Loverproblematiek Twente, Kadera
 • Binnen een jaar de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen met de raad te delen en waar nodig te komen tot een raadsvoorstel om het huidige beleid aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Thema

Sekswerk

Lees meer