Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juli 2017

D66 zet hervormingen door, met succes!

Afgelopen maandagavond besprak de gemeenteraad de Zomernota 2017. In dit belangrijke document zijn de kaders gesteld waarmee het college van B&W tijdens de zomer de gemeentebegroting voor 2018 gaat opstellen. Dit is een stevige opgave omdat door Rijksbezuinigingen op zorg en welzijn structureel € 15 miljoen bezuinigd moet worden.

Hieronder  lees je een passage uit ons betoog, de D66-keuzes voor de toekomst en de wijzigingen die wij via moties en amendementen hebben aangebracht in de Zomernota.

Sociaal domein vraagt om nieuw evenwicht

Fractievoorzitter Jasper Kerkwijk betoogde namens D66:

Kracht is niets anders dan het vinden van evenwicht. Deze coalitie heeft sinds haar start dat evenwicht gevonden. En volgens D66 staat Enschede er krachtig voor. Extra banen erbij, boven het landelijk gemiddelde. Een levendig centrum, met nieuwe winkels Een centrum met een hoge waardering vanuit bewoners. Concrete stappen worden gezet naar een duurzame toekomst. Door te investeren in jongeren En door vol in te zetten op duurzame energie. De transformatie binnen het sociale domein krijgt met succes vorm. Kortom D66 is trots op wat dit college tot nu toe heeft bereikt.

D66 staat voor een sociaal beleid Ondanks forse kortingen die Den Haag doorschuift naar gemeenten. En ondanks het ontbrekend juridisch kader om deze bezuinigingen in te passen. Dat kost ons als stad extra geld. Waar het moet, maken we dat geld vrij. Maar dat voelt echt als de wereld op zijn kop. D66 verwacht van dit college actie. Trek samen met 90% van de gemeenten in Nederland die hier last van hebben op. Ga verhaal halen daar waar de problemen vandaan komen. Want D66 wil blijven investeren in Enschede en in Twente. Het kan en mag niet zo zijn dat tekorten uit Den Haag onze begroting langzaam op vreten.

Maar het is wel de realiteit. Daarom maken we in deze zomernota stevige keuzes. Keuzes die je met voldoende budget misschien niet zou maken D66 ondersteunt het scenario V van “evenwichtige keuze”. Want zoals ik zei kracht is niets anders dan het vinden van evenwicht.

Lees het volledige betoog van D66 hier.

D66 kiest voor balans tussen bezuinigen en investeren

Voor het eerst bestaat de Zomernota uit een aantal scenario’s waarmee de gemeenteraad de toekomst van Enschede kan kleuren – de jongste innovatie van onze wethouder financiën Eelco Eerenberg om de raad beter te helpen in het maken van politieke keuzes. Langs vijf scenario’s konden de partijen kiezen voor een balans tussen enerzijds het een op een doorzetten van de Rijksbezuinigingen binnen zorg en welzijn, zodat we kunnen blijven investeren in werk, bereikbaarheid en de stad. Of het andere uiterste: we schrappen alle geplande investeringen om zoveel mogelijk van de bezuinigingen in de zorg hier lokaal op te vangen. Hierbij steunen wij als D66 in grote lijnen het scenario waarin het college een balans heeft gevonden tussen bezuinigingen repareren die vooral de jeugd treffen of onevenredig zwaar uitpakken, en tegelijk te blijven investeren in werk, bereikbaarheid en de binnenstad van Enschede.

Tegenbegroting

De oppositiepartijen PvdA, SP, Groenlinks en EnschedeAnders namen het initiatief om met een tegenbegroting te komen, het zogenoemde ‘Scenario 6’ [link]. Hierin kiezen zij voor een andere balans in bezuinigen en investeren, waarbij meer nadruk komt te liggen op het repareren van de bezuinigingen. Een goed initiatief waarmee het politieke debat direct scherpte kreeg!

Als D66 hebben wij dit scenario niet gesteund om een aantal redenen. Zo wilde de oppositie de Rijksbezuinigingen repareren met een generieke korting van 3% op alle subsidies die wij verstrekken aan cultuur, sport en welzijn. Daarmee wordt het probleem niet opgelost, maar schuiven ze de rekening door naar onze partners in de stad.

De oppositie kiest verder voor minder handhaving in het sociaal domein, waardoor misbruik van belastinggeld in de zorg door kan gaan. Ook kiest de oppositie voor het afschaffen van de Klachtencommissaris, waardoor inwoners het onafhankelijk klachtenmeldpunt verliezen. Een lagere ambitie voor het economisch stimuleringsprogramma Agenda voor Twente en de bereikbaarheid van Enschede. Een greep uit de risicoreserve terwijl er nog genoeg risico’s zijn en een algemene korting op het aantal ambtenaren zonder keuzes te maken wat we als gemeente Enschede dan minder gaan doen. En tot slot, minder investeringen in de stad die belangrijk zijn voor meer banen, betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere binnenstad. Hiermee wordt wat D66 betreft de rekening teveel naar de toekomst geschoven.

Moties en amendementen

In grote lijnen is D66 akkoord gegaan met de door ons college voorgestelde Zomernota. Maar op onderdelen hebben wij mooie stappen gezet om delen van ons verkiezingsprogramma te kunnen realiseren. Hieronder lees je hier in het kort meer over.

Wijkbudgetten ook vanaf 2018 op peil houden
De Zomernota stelde voor om € 300.000 te bezuinigen op de wijkbudgetten (totaal € 1,3 miljoen). Wij hebben grote moeite met deze bezuiniging van 23% op het totale budget. Met dit amendement hebben we deze korting structureel terug kunnen draaien, wat meteen leidde tot zeer enthousiaste reacties uit de wijken.

Openhouden Loesloket
Het Loesloket is een digitaal instrument welke ouders kunnen raadplegen bij lichte opvoedingsondersteuning en vragen hoe met de problematiek waar men mee geconfronteerd wordt om te gaan. Het Loesloket heeft een goede PR gehad en ook de WMO-raad is van mening dat deze bezuiniging haaks staat op de richting van ons beleid om meer preventief te werken.  Redenen voor D66 om een amendement in te dienen die het ruimschoots heeft gehaald met 34 voorstemmen en slechts 4 tegen.

Los eerst vastgoedprobleem Muziekkwartier op
De zomernota bevatte nog geen oplossing voor het vastgoedprobleem van het Muziekkwartier. De huren die de culturele instellingen betalen zijn vier jaar geleden bevroren maar gaan weer stijgen na 2018. D66 wil graag dat dit en het bredere vastgoedprobleem eerst worden opgelost voordat het Muziekkwartier wordt verbouwd. Vic heeft een amendement opgesteld en dit heeft op 4 zetels na de steun van de gehele raad gekregen. Zo kunnen de culturele huurders duurzaam voortbestaan.

Ambitie Agenda voor Twente
In de afgelopen weken hebben alle gemeenteraden in Twente zich uitgesproken over de nieuwe Agenda voor Twente, een regionaal economisch investeringsprogramma voor Twente. In dit document worden de belangrijkste ambities op gebied van techniek, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en duurzaamheid beschreven. Helaas blijken een aantal gemeenten niet bereid om de gevraagde € 12,50 per Twentse inwoner beschikbaar te stellen om deze ambities ook te halen. Met dit amendement heeft de gemeenteraad van Enschede uitgesproken dit bedrag wel beschikbaar te houden.

Onderzoek schaarstetheorie ook bij Werkplein
Sinds kort past de Stadsbank de lessen uit het wereldberoemde boek “Schaarste” in de schuldhulpverlening toe onder de noemer “mobility mentoring”. Met een motie heeft D66 ervoor gezorgd dat het Werkplein deze effectieve schaarstetheorie nu ook gaat toepassen. Zo helpen we werkloze mensen straks ook middels positieve interventies die wetenschappelijk onderzocht zijn.

Stedelijk uitrollen buurtbemmideling
In 2014 gestart in Stadsdeel Oost na een initiatief van Claar Grooten (D66), blijkt bemiddeling van vrijwillige stadsgenoten bij overlast en burenruzies een groot succes. Met deze motie hebben wij verzocht om deze werkwijze over heel Enschede uit te rollen. De gemeenteraad heeft dit initiatief unaniem omarmt.

Onderzoek modern werkgeverschap gemeente Enschede
De gemiddelde leeftijd van de Enschedese ambtenaar is met 49 jaar relatief hoog. Onder de 35 jaar hebben onze medewerkers vooral een tijdelijk contract, terwijl boven de 35 jaar men vooral een vast dienstverband heeft. Onze organisatie zit door de werkgarantie muurvast op slot, waardoor we niet mee kunnen bewegen met de wensen en eisen van deze tijd. Met deze motie, ook unaniem gesteund door de raad, hebben wij het college van burgemeester en wethouders de politieke opdracht gegeven om invulling te gaan geven aan modern werkgeverschap. Zo moet er meer ruimte komen voor jongeren in de organisatie en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

Richting aan governance ontwikkeling luchthaventerrein
Een belangrijke stap om er voor te zorgen dat de ontwikkelingen op Technology Base Twente versneld kunnen worden en hand in hand gaan met cultuur en natuur is gezet door een motie in te dienen die oproept om de toekomstige ontwikkelingen zonder de gemeenschappelijke regeling ADT aan te gaan is gezet door een motie aan te nemen die oproept om de toekomstige ontwikkelingen zonder de gemeenschappelijke regeling ADT aan te gaan. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Gesteunde moties en amendementen

Verder heeft D66 nog diverse moties en amendementen gesteund om de illegale stortaan te pakken, kerstpakketten voor medewerkers in de sociale werkvoorziening te behouden, de kosten in de jeugdzorg beter te monitoren, laaggeletterdheid in Enschede aan te pakken, karakteristieke panden in Enschede beter te beschermen, het jeugdlintje te behouden en eenzaamheid aan te pakken.

We zijn erg tevreden dat de Zomernota met een paar belangrijke aanpassingen aan het einde van de avond met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomen. Nu kijken we uit naar de komende Programmabegroting die we begin november in de raad zullen bespreken. Ook daar zullen wij verder strijden voor goed bestuur en gelijke kansen voor alle inwoners van Enschede. Maar voor nu wensen wij iedereen een fijne zomer toe!