Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 mei 2017

Enschede neemt motie Toekomst duurzame veehouders aan

Begin mei 2017 is D66 Enschede een actie gestart om duurzame veehouders een toekomst te geven onder nieuwe fosfaatregelgeving. De motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen” is op 22 mei 2017 aangenomen door de gemeenteraad van Enschede. Het raadsdebat kan online teruggekeken worden. Ik ben erg trots dat we in de raad op hoofdlijnen deze ingewikkelde kwestie besproken hebben en het college nu tot actie overgaat. Nu hoop ik dat meer gemeenteraden en Staten soortgelijke moties aannemen zodat in de landelijke politiek beweging gaat ontstaan. Kopieer gerust onderstaande motie en pas deze zonodig aan!

Hoofdboodschap van de motie

Kernpunt van de motie is dat veehouders die binnen alle milieunormen werken niet zouden moeten worden getroffen door de nieuwe fosfaatregelgeving. Veel veehouders verwachten zelfs dat ze moeten stoppen. Ik bedoel met “alle milieunormen” ook de Europese normen zonder de uitzondering (derogatie) die Nederland bedongen heeft. Nederland voert immers het fosfaatrechtensysteem in om de derogatie te behouden, maar deze groep veehouders maakt helemaal geen gebruik van derogatie. Dan zou deze groep ook niet moeten hoeven lijden onder dat systeem. De rechter bevestigt dit in zijn uitspraak. Hoe gek is het dat milieuwetgeving ertoe leidt dat veehouders die binnen alle milieunormen werken moeten stoppen?

Achtergrondinformatie

Zie de volgende paragraaf voor de motie zelf, hier staat een lijst met achtergrondinformatie voor de liefhebbers:

De motie “Laat Den Haag niet de toekomst van duurzame veehouders bedreigen”

De aangenomen motie luidt als volgt (ook beschikbaar in DOC of PDF):

De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op 22 mei 2017,

Constaterende dat:

 • verduurzaming van de landbouw en veeteelt hoog op alle politiek-bestuurlijke agenda’s staat
 • sprake is van een veelheid en complexiteit van regels die moeten leiden tot een verminderde belasting van het milieu voor en door de gehele agrarische sector
 • het voor (de meeste) gemeentebesturen juist ook de ontwikkeling van kleinschalige extensieve veehouderij is die hierbij telt
 • de veelal kleinschalige extensieve veehouders die binnen alle milieunormen werken, dus zonder uitzondering (derogatie), in dezen “duurzaam” kunnen worden genoemd
 • als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving omtrent fosfaatproductie duurzame veehouders de nieuwe mestwetgeving lijken te vrezen, waardoor zij (en zij die het overwegen te worden) hun initiatieven mogelijk niet doorzetten
 • zij daarbij argumenten hanteren die wijzen op ondoordachte en ongewenste (neven)effecten van op zichzelf nodige en wenselijke fosfaatregelgeving
 • het (erbij) houden van zeldzame runderrassen door bepaalde duurzame veehouders bijdraagt aan biodiversiteit en deze ontwikkeling mede om die reden lokaal wordt toegejuicht
 • de rechter onlangs (4 mei jl.) een uitspraak heeft gedaan die deze bezorgde duurzame veehouders — op zijn zachtst gezegd — geen ongelijk geeft, en wijst op inconsistent beleid

Overwegende dat:

 • lokale gemeenschappen bijzonder gebaat zijn bij duurzame initiatieven op het terrein van veehouderij en stad en platteland zo makkelijker met elkaar in verbinding blijven
 • duurzaam ondernemen moet worden beloond i.p.v. bestraft
 • duurzame veehouders recht hebben op een heldere, consistente en consequente houding van de overheid, zeker ook op terrein van milieubeleid
 • ook boerenbedrijven die kleinschalig, duurzaam en extensief werken in onze gemeenten duurzaam plek moeten hebben en steun verdienen i.p.v. stress
 • het te gek voor woorden is dat deze duurzame veehouders die binnen alle milieunormen werken zouden moeten stoppen omdat zij de gevolgen vrezen van mestwetgeving, terwijl beiden precies hetzelfde doel dienen: een beter milieu
 • tot op heden Den Haag geen heldere besluiten heeft genomen die deze onwenselijke inconsistentie voor deze doelgroep voldoende wegneemt
 • de staatssecretaris in zijn reactie van 12 mei jl. op de uitspraak van de rechter ook aan de urgentie van de problematiek voor deze doelgroep voorbij lijkt te gaan en vooral inzet op tijd kopen voor juridisch getouwtrek
 • het dus noodzakelijk is om vanuit de gemeenten de wetgever op te roepen te stoppen met deze onacceptabele uitwerking van het mestbeleid die leidt tot een tegenovergesteld effect, namelijk een zwaardere milieubelasting

Spreekt uit:

 • in Enschede, Twente en eigenlijk heel Nederland een toekomst te willen waarin boerenbedrijven die binnen alle milieunormen werken een plek kunnen hebben

Draagt het college op:

 • dit standpunt actief onder de aandacht te brengen bij
  • beslissers in Den Haag zoals Eerste Kamer, Tweede Kamer en regering
  • dagelijks bestuur en volksvertegenwoordiging van lokale overheden zoals de andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel en samen met deze lokale overheden op te trekken
 • terug te rapporteren aan de raad over de reacties en uitkomsten op belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld de behandeling van de wet in de Kamers en de raad te adviseren over verdere benodigde acties

En gaat over tot de orde van de dag.

Vic van Dijk, D66

Andere volksvertegenwoordigingen

Provinciale Staten Overijssel hebben een variant op de motie geschreven door Wybren Bakker aangenomen. Zie punt 13 van deze vergadering op 24 mei 2017.