Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 maart 2017

Meer geld nodig voor ondersteuning in het huishouden

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning in het huishouden. Deze opdracht is door Den Haag aan alle Gemeenten overgeheveld, echter, zonder kader of financiën. Zelfs met 40% minder geld dan dat Den Haag er zelf aan uitgaf.

Gemeenten hebben allemaal hun eigen beleid hiervoor gemaakt om de opdracht zo goed mogelijk in te vullen voor haar inwoners. In de loop van het jaar 2016 zijn er zaken bij de rechter geweest en naar aanleiding daarvan heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over hoe de uitvoering zou moeten.

Advies Centrale Raad van Beroep

Over deze uitspraak zijn vele gemeenten in discussie want de uitspraak kan verschillend geïnterpreteerd worden. Het advies is de factoren: activiteit, frequentie, ruimte en tijd toevoegen. De discussie ligt in het toevoegen van deze factoren. Volgens sommige gemeenten moeten alle factoren toegevoegd worden, volgens anderen niet omdat dit in strijd is met de eerdere vastgestelde visie om resultaatgericht te werken.

Het raadsvoorstel

Het college van B&W stelt voor om modules toe te voegen waarin de factoren activiteit, frequentie en ruimte uitgelegd staan per onderdeel van het huishoudelijke werk. De factor tijd wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat het resultaat (een schoon en leefbaar huis) leidend is en niet het aantal uren. Deze veranderingen ten opzichte van de huidige werkwijze kosten geld. In totaal tussen de 3 en 6 miljoen. In dit raadsvoorstel staat nog geen oplossing voor de dekking van dit geld. We zijn daarom ook niet blij met het raadsvoorstel maar op de inhoud zijn we het eens en hebben daarom ook voor het raadsvoorstel gestemd. In de zomernota over een paar maanden moeten we dan alleen nog de dekking vinden voor het tekort van 3 tot 6 miljoen, tenzij we nog geld voor huishoudelijk werk krijgen uit Den Haag…