Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 februari 2015

D66 Enschede voor krachtige en democratische samenwerking in Twente

Onder aanvoering van D66 en PvdA heeft de gemeenteraad van Enschede zich uitgesproken tegen de vrijblijvende voorstellen voor regionale samenwerking. In deze blog probeer ik samen te vatten waarom we in de regio Twente intensief willen blijven samenwerken. Samenwerken onder een goede democratische legitimatie waarbij de inhoud leidend is.

In samenwerking met andere gemeenten kunnen we het beste bereiken voor de inwoners. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Waarom zou een persoon zonder werk alleen geholpen worden naar werk in de eigen gemeente? Werk is werk, dus een Enschedeër kan prima naar werk in Oldenzaal geholpen worden.

Beleidsterreinen zoals de zorg, de arbeidsmarkt en de vestiging van bedrijven stoppen niet bij de gemeentegrens. Bovendien staat een gemeente veel sterker als hij samen met andere gemeenten hetzelfde beleid volgt en met één stem spreekt met de provincie en het Rijk.

Daarom heb ik samen met de Partij van de Arbeid een motie gemaakt die uitdrukt dat we in de regio Twente niet met het rapport van de commissie Robben verder willen. We willen samenwerken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Het rapport leidt tot een verdeelde verantwoordelijkheid, want het is vaag over wat de veertien Twentse gemeenten nu samen willen doen. Alles lijkt vrijblijvend te worden, en de democratie wordt op achterstand gezet. Een Twenteberaad met alle (paar honderd) Twentse gemeenteraadsleden lijkt interessant, maar zal een Poolse landdag worden. Bovendien besluit het Twenteberaad niets, de burgemeesters en wethouders hebben vrij spel.

De besluitvorming zou dan in de veertien aparte gemeenteraden plaats moeten vinden. Het lijkt alsof de door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden dan besluiten nemen over de regio, maar niets is minder waar. Immers, als veertien gemeenteraden ieder voor zich een regioplan gaan aanpassen wordt het een janboel. Dus zal de wethouder van een gemeente altijd zeggen “ik ga mijn best doen in de regio dit aan te passen.” Een maand of wat later zal de wethouder terugkeren naar de gemeenteraad en zeggen “ik heb mijn best gedaan, maar het is me niet gelukt het plan aan te passen want de andere wethouders wilden dit niet.”

Daarom heeft de gemeenteraad van Enschede unaniem de motie die is gemaakt door D66 en PvdA aangenomen. Hierin staat dat de regioraad behouden moet blijven, zodat besluiten genomen worden in een gezamenlijk overleg. Immers, van iedere gemeenteraad zit één lid in de regioraad. De regioraad neemt democratisch besluiten naar inwonertal.

Een aantal gemeenten voelt zich ondergesneeuwd in de regio. Misschien komt dat doordat sommige gemeenteraden nauwelijks contact hebben met de regioraad en wat daar besproken wordt. Verder heb ik heb geen rationele argumenten voor de angsten kunnen ontdekken, dit lijkt vooral op emotioneel gebied te liggen. Dit komt wellicht door een verleden waarin sommige leiders besluiten afdwongen of zichzelf belangrijker vonden dan de inhoud. De nieuwe Enschedese bestuursstijl gaat uit van de inhoud, daar moet je met iedereen over praten en de argumenten wisselen. Vervolgens besluit je democratisch als regio Twente. Daarbij komt dat democratie ook is dat je rekening houdt met de minderheid.